Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Seksuaalioikeudet ja seksuaalikasvatus

Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää tietoisesti ja itsenäisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia, joiden toteutuminen on keskeistä ihmisen hyvinvoinnille. Seksuaalioikeuksien tavoitteena on suojella yksilön oikeutta kehon koskemattomuuteen, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen sekä seksuaaliseen turvallisuuteen.  Jokaisella on oikeus vaikuttaa, kuulua ja näkyä seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.

Seksuaalioikeuksia ovat muun muassa oikeus omaan seksuaalisuuteen, oikeus laadukkaaseen tietoon seksuaalisuudesta, oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi, oikeus seksuaaliterveyspalveluihin, oikeus itse päättää perheen perustamiseen tai seurusteluun liittyvistä asioista, oikeus aborttiin sekä oikeus yksityisyyteen. Myös oikeus koskemattomuuteen, turvalliseen ja väkivallattomaan seksuaalisuuden ja sukupuolen ilmaisuun ja seksiin ovat seksuaalioikeuksia. Seksuaalioikeuksien toteutumiseksi jokaisen tulisi toimia vastuullisesti itseään, mutta myös toisia koskevissa seksuaalisuuteen liittyvissä valinnoissaan.

Seksuaalioikeuksien toteutuminen edellyttää sen, että jokainen saa ajantasaista ja tutkittua tietoa seksuaalisuuteen liittyen eli seksuaalikasvatusta.

Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on edistää seksuaaliterveyttä ja seksuaalista hyvinvointia. Seksuaalikasvatus on seksuaalisuuteen liittyvien tietojen, taitojen, ja opetuksen jakamista niin, että kaikilla olisi edellytykset tehdä parhaita mahdollisia valintoja seksuaalisuuteen ja sen toteuttamiseen liittyen. Seksuaalikasvatusta ei voida erottaa muusta kasvatuksesta – sen tarkoituksena on tukea yksilöä kasvamaan ihmisenä. Tavoitteena on, että ihminen oppii ymmärtämään seksuaalisuuden eri ulottuvuuksia, seksuaalisen kehon toimintaa sekä seksuaalioikeuksien kunnioittamisen tärkeyttä. Seksuaalikasvatus tulisi aina olla ikätasoista.

Seksuaalikasvatusta tarvitaan koko elämän ajan. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on hyvä seksuaaliterveys ja seksuaalinen hyvinvointi. Tavoitteina ovat myös seksuaalisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen, mahdollisuus sukupuolen ja seksuaalisuuden pohdintaan sekä se, että kasvajalla on oikeus kokea seksuaalisuutensa arvokkaana ja hyvänä.

Laadukas seksuaalikasvatus mahdollistaa yksilölle tarvittavat taidot ja tiedot sekä mahdollisuuden pohtia omia seksuaalisuuteen liittyviä arvojaan ja asenteitaan.

Seksuaalikasvatus voidaan jakaa myös kahteen osaan: viralliseen ja epäviralliseen seksuaalikasvatukseen. Virallisella seksuaalikasvatuksella tarkoitetaan viralliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti suunniteltua ja ohjattua toimintaa. Epävirallinen seksuaalikasvatus on taas muiden kasvatustyötä tekevien kuten huoltajien ja muiden henkilöiden vastuulla. Sekä virallisen että epävirallisen seksuaalikasvatuksen tavoitteena on saavuttaa tunne siitä, että kukin voi itse vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin asioihin, ja hänellä on riittävää osaamista seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Voidaan myös ajatella, että jokainen meistä toimii seksuaalikasvattajana toisillemme. Laadukas seksuaalikasvatus voi vahvistaa omanarvontuntoa ja itsetuntemusta, sekä tukea kasvussa turvalliseen ja positiiviseen seksuaalisuuteen.

Amanda Johansson

seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja (SSS), sosionomi (AMK)

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon