Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tupakka

Yleisimpiä poltettavia tupakkatuotteita ovat tehdasvalmisteiset savukkeet. Itsekäärityn tupakan ja erityisesti sikarien, piipputupakan ja vesipiipputupakan säännöllinen käyttö on Suomessa vähäistä. Poltettavien tupakkatuotteiden raaka-aine on Nicotina tabacum -kasvi, jonka lehdet sisältävät nikotiinia. Poltettaviin tupakkatuotteisiin lisätään valmistusvaiheessa monia lisäaineita, muun muassa ammoniakkia tehostamaan nikotiinin imeytymistä ja mentolia helpottamaan savun hengittämistä.

Savukkeet ja tupakansavu sisältävät arviolta 4000–7000 kemikaalia, joista ainakin 69 on todettu syöpää aiheuttaviksi eli karsinogeeneiksi. Tunnetuimpia haittoja aiheuttavia yhdisteitä ovat nikotiini, terva ja häkä. Tupakansavussa hengitetään myös muun muassa asetonia, syaanivetyä ja formaldehydiä. Vesipiippua poltettaessa lisähaittoja tuovat hiilen kuumennuksesta syntyvät yhdisteet.

Savukkeiden polttaminen on ollut Suomessakin hyvin yleistä, myös nuorilla. Lisääntynyt tieto tupakoinnin haitoista, niin tupakoijalle itselleen kuin tupakansavulle altistuville, yhdessä haitoilta suojaamiseen tähtäävän lainsäädännön kanssa ovat kuitenkin vaikuttaneet tupakoinnin yleisyyteen sekä ihmisten suhtautumiseen merkittävästi viime vuosikymmenien aikana. 

Lukioissa ja yläkouluissa enää alle kymmenesosa oppilaista ja opiskelijoista tupakoi päivittäin. Ammatillisissa oppilaitoksissa päivittäin tupakoivia on yhä 30 prosenttia, mutta tupakointi on vähentynyt viime vuosina selvästi myös tässä ryhmässä. Erot tyttöjen ja poikien välillä ovat nykyisin pieniä. Yhä harvempi edes kokeilee tupakkaa alaikäisenä ja säännöllisen tupakoinnin aloittamisikä on noussut.

Mielikuvat ja odotukset aloittamisen taustalla

Kun tupakkaa kokeillaan, se maistuu pahalta, huimaa ja oksettaa. Miksi osa kuitenkin jatkaa kokeiluja tai aloittaa säännöllisen käytön? Syyt löytyvät usein odotuksista ja mielikuvista, joita tupakointiin liitetään, kuten että tupakointi rauhoittaa tai auttaa saamaan kavereita. Mielikuvat syntyvät omista kokemuksista, kotoa ja kavereilta saaduista malleista ja mediasta, esimerkiksi elokuvista. Jos mielikuvat ja odotukset ovat myönteisiä, kynnys tupakoinnin aloittamiseen on matalampi. Jos ne ovat kielteisiä, aloittaminenkaan ei kiinnosta.

Kavereilla on suuri merkitys siinä, koetaanko tupakointi kiinnostavaksi. Jos kaverit tupakoivat, aloittamiseen voi tulla jopa suoraa painostusta. Useammin on kuitenkin kyse siitä, että kavereiden luullaan arvostavan tupakointia, vaikka tupakoinnilla ei oikeasti ole heille merkitystä. On tärkeää muistaa, että hyvät kaverisuhteet, hyväksyntä, suosio ja itsenäisyys eivät ole kiinni tupakoinnista tai tupakoimattomuudesta.

Riippuvuus kehittyy odottamatta

Nikotiini aiheuttaa voimakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden. Tupakan sisältämä nikotiini imeytyy verenkiertoon ja saavuttaa aivot noin seitsemässä sekunnissa. Aivojen nikotiinireseptorit aktivoituvat ja pidemmän ajan kuluessa reseptoreiden, eli nikotiinin sitoutumispaikkojen, määrä myös kasvaa.

Fyysisen riippuvuuden kehittyminen on yksilöllistä – osalle siihen riittää muutama savuke, osalle sitä ei tule koskaan. Nuoruudessa aivojen kehitys on vielä kesken, mikä tekee nuorista erityisen herkkiä nikotiinin vaikutuksille. Osalla nuorista kiinnostus tupakoinnin jatkamiseen selittyykin nopeasti syntyvillä keskushermostomuutoksilla, jotka voivat osittain olla pysyviä.  Noin neljäsosa tupakkaa kokeilleista nuorista kokee ensimmäisellä kerralla rentoutumisen tunteen. Se on merkki erityisestä herkkyydestä riippuvuuden nopealle kehittymiselle.

Tyypillisiä nikotiinin aiheuttamia vieroitusoireita ovat ärtyneisyys ja keskittymisvaikeudet, joiden kanssa voi olla vaikeaa opiskella, työskennellä tai nauttia vapaa-ajasta täysipainoisesti.

Haitat ilmenevät nopeasti

Tupakointi voi estää keuhkojen kehittymisen täyteen mittaan ja alentaa niiden toimintakykyä. Hengitystiesairauksista paraneminen on hitaampaa ja pitkäaikaissairaudet, kuten astma ja allergiat, usein pahenevat. Häkä syrjäyttää hapen, ja kun lihakset eivät saa happea, kestävyys ja suorituskyky heikkenevät. Yhdessä nikotiinin aiheuttaman verisuonten supistumisen kanssa urheiluvammojen riski kasvaa ja rasituksesta palautuminen hidastuu.

Joidenkin lääkkeiden imeytyminen heikentyy tupakoinnin seurauksena. Suun sairauksien paraneminen hidastuu ja tupakoijilla hammaskivi, syventyneet ientaskut ja hampaan juurikalvon tulehdukset ovat yleisempiä kuin tupakoimattomilla. Hampaat myös värjäytyvät ja hengitys haisee.

Koska tupakointi heikentää pintaverenkiertoa, riski akneen suurenee ja iho alkaa menettää kiinteyttään aiemmin. Ehkäisypillereiden kanssa tupakointi on merkittävä riski verisuonitukoksille, joita voi pahimmillaan esiintyä sydämessä tai aivoissa. Pojilla tupakointi voi vaikuttaa myös potenssiin. Teini-iässä runsaasti tupakoivilla on muita suurempi riski aikuisiän vyötärölihavuuteen.

Lopulta joka toinen tupakoija kuolee ennenaikaisesti tupakan aiheuttamiin sairauksiin. Joka kolmas syöpäsairaus aiheutuu tupakasta; keuhkosyövistä tupakointi aiheuttaa valtaosan. Lisäksi se aiheuttaa erityisesti sydän- ja verenkiertoelinten sairauksia, hengittämistä koko ajan pahenevasti vaikeuttavaa keuhkoahtaumatautia ja kroonista keuhkoputkentulehdusta.

Tupakointi on haitallista läheisille ja ympäristölle

Tupakointi on vaarallista ja usein myös epämiellyttävää tupakansavulle altistuville, etenkin lapsille. Raskauden aikana tupakka aiheuttaa sikiölle monenlaisia haittoja.

Tupakointi ja tupakanviljely kuormittavat myös ympäristöä. Tupakantumpit ovat yleisin roska uimarannoilla, kaduilla ja muualla asutussa ympäristössä. Ne kulkeutuvat vesistöihin muun muassa sadevesiviemärien kautta. Tupakan suodattimet eli filtterit ovat selluloosa-asetaattia, jonka maatuminen voi kestää jopa 12 vuotta. Meressä se hajoaa vuosien kuluessa mikromuoviksi ja pahentaa osaltaan merten muoviroskaongelmaa.

Tupakan viljely ja tupakkatuotteiden valmistus vaikuttaa luontoon sekä paikallisen väestön elinkeinoihin ja ravitsemustilanteeseen. Viljely vaatii paljon vettä ja maa-alaa, joka on pois ravintokasvien viljelyltä. Metsää kaadetaan viljelyalan tieltä ja tupakan kuivattamiseen tarvittavan polttopuun hankkimiseksi. Lannoitteet ja tuholaismyrkyt aiheuttavat vahinkoa ympäristölle ja viljelmällä työskenteleville, joiden suojavarusteet ovat usein puutteelliset tai puuttuvat kokonaan.

Lopettaminen kannattaa aina

Kun tupakoinnin lopettaa, hyötyjä alkaa havaita nopeasti. Häkä häviää elimistöstä lähes täysin vuorokauden ja nikotiini kahden vuorokauden kuluessa. Haju- ja makuaisti alkavat korjautua muutamassa päivässä. Yskä ja limannousu lievittyvät 1–2 kuukauden kuluessa. Keuhkojen toiminta kokonaisuudessaan paranee merkittävästi 2–3 kuukauden kuluessa, jolloin liikunta on helpompaa ja mukavampaa. Fyysiset vieroitusoireet ovat pahimmillaan ensimmäisen kolmen päivän aikana, mutta helpottuvat muutaman viikon kuluessa.

Lopettamiseen kannattaa valmistautua kertomalla siitä läheisille ja käymällä läpi ne tilanteet, joissa tulee helposti tupakoitua. Kannattaa myös tutustua esimerkiksi maksuttomiin netti- ja puhelinpalveluihin (www.stumppi.fi ja www.fressis.fi). Mieti, miten palkitset itseäsi säästyneillä tupakkarahoilla lopettamispäätöksessä pysymisestä. Vältä kuitenkin herkkuja, sillä se voi johtaa painonnousuun. Jos onnistuminen tuntuu epävarmalta, ohjauksen ja muun tuen tarve voidaan kartoittaa lääkärin tai terveydenhoitajan kanssa.

Nuorten tupakointi lainsäädännön valossa

Alle 18-vuotias ei saa ostaa, maahantuoda eikä pitää hallussaan tupakkatuotteita. Maahantuontisäädösten rikkominen katsotaan tupakkatuoterikkomukseksi, joka voi johtaa sakkoon. Osto ja hallussapito eivät johda rangaistusseuraamuksiin. Tupakkatuotteiden myynti, välittäminen tai muu luovuttaminen alaikäiselle on tupakan myyntirikos, joka voi johtaa sakkoon tai enintään kuuden kuukauden vankeuteen.

Tupakointi on kielletty monissa nuorten ympäristöissä, kuten oppilaitoksissa, ja työnantajilla on velvollisuus suojata työntekijöitään ympäristön tupakansavulle altistumiselta. Jos näillä tupakointikieltoalueilla tupakoi huomautuksesta välittämättä, voi saada sakon tupakointirikkomuksesta.

Hanna Ollila
asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Lähteet

Kinnunen JM, Pere L, Lindfors P, Ollila H, Rimpelä A. Nuorten terveystapatutkimus 2015. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977–2015. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:31.

Korhonen T.: Lisätietoa aiheesta: Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden neurobiologiaa. Teoksessa Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2012.

Kouluterveyskysely 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ollila H.: Lisätietoa aiheesta: Nuorten tupakkariippuvuus ja sen arviointi. Teoksessa Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2012.

Ollila H.: Lisätietoa aiheesta: Tupakoinnin aloittamisen riskitekijät. Teoksessa Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2012.

Tupakkalaki (549/2016). Tupakkalaki FINLEX – valtion säädöstietopankissa.

Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2012.

Tupakointi ja tupakoinnin lopettaminen -tietopaketti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon