Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Päihteet ja liikenneturvallisuus

09.01.2023

Alkoholinkäyttö ja päihdekokeilut ovat nuorilla yleisiä. Vaikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) joka toinen vuosi tehtävän kouluterveyskyselyn perusteella nuorten alkoholinkäyttö näyttää hiljalleen vähentyneen, silti yläkouluikäisistä 9 % ja ammattioppilaitoksista opiskelevista nuorista peräti 24 % kertoo juovansa itsensä humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Saman kyselyn mukaan huumausainekokeilut ovat jopa lisääntyneet: yläkouluikäisistä kannabista tai muuta laitonta huumetta on kokeillut 8 % ja ammattiin opiskelevista liki 18 %.

Valitettavasti päihteet ovat myös yksi suurimpia riskejä liikenneturvallisuudelle. Onnettomuustietoinstituutin (OTI) tuoreen ajoterveysraportin mukaan päihteet ovat merkittävin taustariski kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa. Tilanne korostuu erityisesti nuorilla: Erillisen OTI:n nuorisoraportin mukaan päihtymys ja muut kuljettajan tilaan liittyvät seikat olivat taustalla peräti 90 %:ssa nuorten vakavista liikenneonnettomuuksista. Myös kevyessä liikenteessä päihteiden merkitys on huomattava. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin v. 2021 tekemässä selvityksessä sähköpotkulautaonnettomuuksiin joutuneista yli puolet kuljetti lautaa päihtyneenä. OTI:n tutkimissa pyöräilyonnettomuuksissa joka viides pyöräilijä oli alkoholin tai muun päihteen vaikutuksen alaisena.

Päihteet vaikuttavat ajokykyyn

Ajokyky koostuu ajoterveydestä, ajokunnosta ja ajotaidosta. Ajoterveydellä tarkoitetaan yleistä terveydentilaa ja toimintakykyä. Ajokunto on hetkellistä toimintakykyä, johon vaikuttavat mm. vireystila, tunnetilat tai päihteiden käyttö. Ajotaito on taas opitun ja kokemuksen kautta kertynyttä tietoa liikennesäännöistä ja taitoa ajoneuvon hallintaan.

Ajamisessa tarvitaan hyvää näön ja muiden aistien toimintaa, tarkkaa ja nopeaa tiedonkäsittelyä sekä hyvää motoriikkaa. Päihteet vaikuttavat pieninäkin määrinä keskushermoston toimintaan ja voivat haitata kaikkia näitä toimintoja. Aistit sumentuvat, tiedonkäsittely hidastuu ja motoriikka heikkenee. Piristävät päihteet voivat myös aiheuttaa levottomuutta ja lisätä riskinottoa. Päihteiden käytön jälkeen ilmenee usein väsymystä, huomiokyvyn heikkenemistä, mielialojen vaihtelua ja hermostuneisuutta. Toistuvan tai jatkuvan käytön seurauksena voi ilmetä myös vieroitusoireita. Nämä käytön jälkeiset vaikutukset voivat jatkua useita päiviäkin.

Päihteet vaikuttavat ajokykyyn ajoneuvosta riippumatta. Laissa on promillerajat ja päihteettömyysvaatimus kaikille moottoriajoneuvon kuljettajille. Painavalla ja vauhdikkaasti etenevällä moottoriajoneuvolla voikin onnettomuustilanteessa aiheuttaa vakavia vammoja paitsi itselleen myös muille tiellä liikkujille. Mutta myös esimerkiksi pyöräily tai sähköpotkulaudan käyttö vaatii hyvää motoriikkaa ja tasapainoa, joita päihtymys huonontaa merkittävästi. Onnettomuuden sattuessa kuljettaja on lisäksi suojaton ja vammautuu usein vakavasti mm. pään tai raajojen alueelle. Tieliikennelain vaatimus vastuullisesta ja turvallisesta toiminnasta koskeekin kaikkia tiellä liikkujia.

Jos otat, älä aja-älä anna myöskään kaverin ajaa!

Päihteet ovat iso riski liikenneturvallisuudelle. OTI:n ajoterveysraportin viisivuotisella raportointijaksolla päihteet olivat osallisina yli 200 liikennekuolemaan. Lisäksi useita kymmeniä nuoria loukkaantuu vuosittain vakavasti liikenteessä päihteiden käyttöön liittyen. Nuorten onnettomuuksissa taustalla on usein myös ajamista kaveriporukassa, jossa päihteitä on käytetty yhdessä. Alkoholia tai muita päihteitä on ollut autossa mukana ja turvalaitteiden käyttö on monesti unohtunut. Valitettavan usein on lähdetty myös päihtyneen kaverin kyytiin ja kuljettajaa on yllytetty ajamaan kilpaa tai muuten kovalla vauhdilla.

Paitsi vakavia onnettomuuksia, rattijuopumus voi aiheuttaa monenlaista muutakin harmia. Päihtyneenä ajaminen on aina rikos, joka voi olla esteenä esim. opiskelulle tietyillä aloilla, varusmiespalveluksen suorittamiselle tai työpaikan saamiselle. Ajokortin voi myös menettää tai sen korottaminen uusiin ajoneuvoluokkiin voi viivästyä. Sakot ja vahinkotilanteissa korvaukset tai rikosuhrimaksut voivat olla myös taloudellisesti merkittäviä.

  • Jos olet käyttänyt päihteitä, älä kuljeta mitään ajoneuvoa liikenteessä. Suunnittele kulkemisesi siten, ettei päihtyneenä ajamisen mahdollisuutta edes tulisi
  • Muista, että päihteet vaikuttavat ajokykyyn vielä pitkään käytön jälkeenkin 
  • Älä koskaan lähde kaverin kyytiin, jos tiedät hänen olevan päihtynyt tai jos et ole varma hänen ajokunnostaan
  • Estä tarvittaessa myös kaverin ajo päihtyneenä

Vaatii rohkeutta olla ”porukan tylsimys”, jos kaikilla tuntuu olevan hauskaa. Mutta se kannattaa: saatat estää ikäviä ja vakavia seurauksia, oman tai toisten loukkaantumisen – tai kuoleman.

Petteri Harjuvaara

Erityisasiantuntija, erikoislääkäri

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Lue Myös Rattijuopumus tietoartikkeli, löydät sen täältä.

Lähteet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Kouluterveyskyselyn tulokset 2021, https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset

Onnettomuustietoinstituutti: OTI-Ajoterveysraportti 2021, OTI-Nuorisoraportti 2021, OTI-Pyöräilyraportti 2022, https://www.lvk.fi/tilastot-ja-raportit/otin-onnettomuusraportit/otin-raportteja-eri-aiheista/

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon